Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de leden van de sectie toelevering van de Centrale bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 20 december 2019 onder nummer 13/2019

ARTIKEL 1 OFFERTES EN ACCEPTEREN VAN ORDERS

 1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes
  getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene
  voorstelling van de aangeboden producten. Wijzigingen in de
  constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van
  bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor
  geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en
  esthetische uitvoering van de producten, verplichten verkoper niet tot
  enige vergoeding en geven koper niet het recht om ontvangst of betaling
  van de geleverde producten te weigeren.
 3. Door verkoper verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen
  tijde zijn eigendom en moeten indien hij daartoe verzoekt worden
  teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te
  bepalen waarde ervan is verschuldigd.
 4. Alle koopovereenkomsten worden aangegaan onder de opschortende
  voorwaarde dat koper voldoende kredietwaardig is. Als verkoper de
  opschortende voorwaarde niet binnen een maand inroept, dan is de
  overeenkomst definitief.
 5. Als koper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst met
  verkoper, heeft verkoper altijd het recht voordat hij gaat leveren om
  voldoende zekerheid van koper te eisen dat hij aan zijn
  betalingsverplichtingen voldoet.
 6. Wijzigingen en annuleringen van orders door koper zijn alleen geldig na
  schriftelijke akkoordverklaring door verkoper. Verkoper kan hiervoor
  kosten in rekening brengen.
 7. Als koper verzoekt om het uitbrengen van een offerte, maar de opdracht
  blijft uit, dan kunnen de kosten die verkoper heeft moeten maken om
  zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen mogen de in de orderbevestiging
  vermelde hoeveelheden een afwijking van aantallen vertonen van
  maximaal 10% meer of minder.
 9. Wanneer koper materiaal toelevert aan verkoper voor verdere
  verwerking, dan is verkoper verantwoordelijk voor een correcte
  verwerking, echter nimmer voor de materialen zelf. Door koper
  toegeleverd materiaal verblijft bij verkoper voor rekening en risico van
  koper.
 10. Als koper aan de verwerking van door hem toeleverde materialen
  bijzondere eisen stelt, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen
  aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 LEVERTIJD

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Verkoper verplicht
  zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar
  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij
  redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding
  verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het
  recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing als bij het aangaan van de
  overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering voor of
  op een bepaalde dag moet plaatsvinden. In dat geval zijn de voor koper
  uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor
  rekening van verkoper, onverminderd het recht van koper de
  overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke
  levertijd, wordt verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te
  leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke
  vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij
  overschrijding van deze nadere termijn heeft koper het recht de
  overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te
  ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 3 RISICO-OVERGANG

 1. Indien is overeengekomen dat verkoper de producten vervoert, dan
  gaat het risico over op koper bij aflevering. In alle andere gevallen gaat
  het risico over op het moment dat de producten door verkoper aan koper
  ter beschikking worden gesteld.
 2. Alle producten worden voor rekening van koper vervoerd, tenzij de
  vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 3. Wanneer koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden
  producten in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende
  vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

ARTIKEL 4 BETALING

 1. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening binnen twee weken na
  de factuurdatum door verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering
  plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als
  factuurdatum.
 2. Verkoper kan gehele of gedeeltelijke betaling bij het aangaan van de
  overeenkomst verlangen.
 3. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, maar
  uiterlijk binnen één maand verrekend.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente
  verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of
  gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden
  met een maximum van 10% per jaar.
 5. Verkoper kan op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen voor
  de eerste maand na de vervaldag ten bedrage van 1% van het
  factuurbedrag, welke toeslag niet door koper behoeft te worden voldaan
  bij betaling binnen twee weken na de factuurdatum.
 6. Koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn
  of niet nakomen van enige andere verplichting, maar verkoper zal
  voordat hij tot verdere maatregelen overgaat eenmaal schriftelijk
  aanmanen.
 7. Het verstrijken van de betalingstermijn brengt de onmiddellijke
  opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen,
  met zich mee.
 8. Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance
  van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft verkoper het recht
  om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en
  de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen,
  onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 9. Ingeval van niet tijdige betaling is koper verplicht tot betaling van alle
  buitengerechtelijke kosten, inclusief de administratiekosten en de
  kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure.
  De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

  Hoofdsom (tot en met) / Toepasselijk percentage
  € 2.500 – 15% over de hoofdsom
  € 5.000 – € 375 plus 10% over de hoofdsom
  € 10.000 – € 625 plus 5% over de hoofdsom
  € 200.000 – € 875 plus 1% over de hoofdsom
  Boven de € 200.000 – € 2.775 plus 0,5% over de hoofdsom

  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40

ARTIKEL 5 ZEKERHEDEN

 1. Verkoper blijft eigenaar van geleverde producten zolang koper:
  a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
  verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten.
  b. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
  bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en
  kosten, niet heeft voldaan.
 2. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van
  verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van koper terstond en
  ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige
  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn
  eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effecturen.
  Algemene voorwaarden Koninklijke CBM sectie toelevering
  Gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 20 december 2019 onder nummer 13/2019
 3. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de
  producten voor verkoper te houden en dient deze zichtbaar als
  eigendom van verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Totdat de
  eigendom overgaat, heeft verkoper te allen tijde toegang tot zijn
  producten, waar deze zich ook bevinden. Koper zal gedurende het
  eigendomsvoorbehoud de producten niet in eigendom overdragen aan
  derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de
  normale bedrijfsuitoefening van koper vereist, dat producten worden
  overgedragen.
 4. Bij overtreding van het voorgaande is koper een boete verschuldigd van
  10% van de openstaande vordering.
 5. Verkoper heeft op alle producten die hij uit welke hoofde ook onder zich
  heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of
  mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt
  een pandrecht en een retentierecht.
 6. Koper is gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde
  producten voor eigen rekening te verzekeren tegen brand- en
  braakschade, diefstal, verduistering en aanspraken van derden.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

 1. Klachten moeten direct na constatering schriftelijk aan verkoper worden
  gemeld. Dit kan tot 1 jaar na levering. Koper moet de producten direct
  na ontvangst op zichtbare gebreken controleren. Klachten die na 1 jaar
  worden gemeld hoeven door verkoper niet meer in behandeling te
  worden genomen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek.
 2. Als koper de klacht schriftelijk en tijdig heeft ingediend, wordt de
  betalingstermijn – indien deze nog niet is overschreden – verlengd
  totdat het geschil is opgelost.
 3. Ingeval van een klacht mag koper de producten alleen retourneren als
  verkoper daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Als verkoper zich niet
  akkoord verklaard dan moet hij zijn weigering beargumenteren.
 4. Verkoper moet altijd in de gelegenheid gesteld worden om klachten van
  koper op te lossen. Reparaties door derden worden dan ook niet door
  verkoper vergoed, tenzij verkoper vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.

ARTIKEL 7 GARANTIE

 1. Verkoper geeft voor de door hem geleverde producten, vanaf de dag
  van facturering aan koper gedurende één jaar garantie voor aan
  verkoper toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan. De
  kosten van reparatie respectievelijk vervanging komen dan voor
  rekening van verkoper. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan
  hoeft verkoper het product niet te vervangen.
 2. Koper moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of
  beperken en moet het product goed en afdoende onderhouden en
  behandelen.
 3. Afwijkingen in kleur, slijtvastigheid, structuur, etc. kunnen het recht op
  garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval
  als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens
  geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van verkoper
  voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde producten
  beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de
  gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk
  bezwarend zijn.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder
  schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze
  exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARTE TEKORTKOMING

 1. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
  schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele
  verplichtingen tegenover koper na te komen.
 2. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan
  de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van verkoper of
  door verkoper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan
  hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring,
  wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
  handelsbeperkingen.
 3. Als er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming en nakoming
  blijvend onmogelijk is of wordt, zijn partijen gerechtigd om de
  overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van
  de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de
  opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden
  schade.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de
  kantonrechter te boven gaan, worden voorgelegd aan de rechtbank in
  het arrondissement waar verkoper is gevestigd